1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
کولستاز باعث کاهش بیان گیرنده های مو-اوپیوئیدی در هیپوکامپ و پیش پیشانی رت می شود.
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
کلستاز، بیان ژن گیرنده اوپیوئیدی، هیپوکامپ، پیش پیشانی، استریاتوم
سال 1392
پژوهشگران شمس الدین احمدی ، زانیار کرمی ، جلال رستم زاده

چکیده

در این مطالعه، زمان واکنش به درد و تغییرات بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی (MOR-1) در نواحی هیپوکامپ، پیش پیشانی و استریاتوم در رت های کلستاز شده بررسی شد. القای کلستاز در رت های نر نژاد ویستار، با انسداد مجرای مشترک صفراوی طی عمل لاپاراتومی صورت گرفت. بعد از 7، 14 و 21 روز پس از القای کولستاز، سطح بیلی روبین خون با کیت درمان کاو و افزایش در سطح پپتیدهای اوپیوئیدی با آزمایش خاصیت ضد دردی در تست هات پلیت در سه گروه کنترل، شم کنترل و کلستازشده بررسی گردید. سپس، بافت نواحی مغزی مورد نظر در گروه های آزمایشی جداگانه ای (کنترل، شم کنترل و کلستاز) 21 روز پس از القای کلستاز جداسازی و بیان ژن با استفاده از روش RT-PCR نیمه کمی بررسی شد. نتایج نشان داد که سطح بیلی روبین خون در گروه کلستاز شده افزایش معناداری در مقایسه با گروه شم کنترل داشت. نتایج همچنین نشان داد که کلستاز موجب افزایش تاخیر واکنش به درد با بیشترین تفاوت معنادار در زمان 21 روز در مقایسه با گروه شم کنترل مشاهده گردید (P<0.001). نتایج بررسی تغییرات بیان ژن در سطح mRNAی گیرنده مو- اوپیوئیدی، 21 روز پس از عمل جراحی کلستاز، کاهش 67 درصدی را در هیپوکامپ و 42 درصدی را در پیش پیشانی در مقایسه با گروه شم کنترل نشان داد. در حالیکه، در استریاتوم تغییر معنا داری مشاهده نشد. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که گیرنده های مو-اوپیوئیدی در هیپوکامپ و پیش پیشانی تحت تاثیر القای کلستاز قرار گرفته و ممکن است نقش مهمی در تعدیل درد و سایر تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از القای کلستاز داشته باشند.