1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین های سایکلوتاید در گیاه FenzelViolamodesta
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پپتیدهایحلقویضدمیکروبی، ژن های کد کننده،خانواده ژنی، RACE-PCR '3
سال 1391
پژوهشگران نازنین کودری(دانشجو)، بهمن بهرام نژاد(استاد راهنما)، جلال رستم زاده(استاد مشاور)، حسین معروفی(استاد مشاور)

چکیده

سایکلوتایدهادستهایبزرگازپپتیدهایحلقویهستندکهفعالیت هایزیستیمتنوعیدارندکهازآنجمله می توانبهفعالیتضدمیکروبی،ضدتوموری،ضدویروسنقصایمنیاکتسابی،نابودی گلبول های قرمز، سلول کشی و حشره کشیاشارهکرد. سایکلوتاید ها در گیاهان به صورت خانواده ژنی بیان می شوند، قسمتی از این ژن ها دارای توالی حفظ شده می باشند که در این پژوهش بر اساس این توالی پرایمر طراحی شد و به کمک تکنیکRACE-PCR'3 به شناسایی ژن های کد کننده پروتئین های سایکلوتاید در Violamodesta پرداخته شد و در نهایت پس از تعیین توالی، 14 توالی های نوکلئوتیدی بدست آمد که با توالی موجود در پایگاه داده NCBIهمتراز و مشخص شدتوالی های بدست آمده سایکلوتاید بودند ، سایکلوتاید های بدست آمده در گروه بریسلت قرار گرفتند سایکلوتاید های بدست آمده از گیاه Violamodestaبر اساس رسم دندروگرام و مقایسه با سایر سایکلوتاید ها، در گروه بریسلت به دو دسته تقسیم شدند Vmcyc5، Vmcyc10، Vmcyc70،Vmcyc7، Vmcyc40 و Vmcyc11 در یک دسته وVmcyc1، Vmcyc9، Vmcyc3، Vmcyc16، Vmcyc17، Vmcyc4، Vmcyc12 و Vmcyc8 در دسته دیگر قرارگرفتند. تفاوت این دو دسته در تعداد اسید آمینه می باشد دسته اول توالی کوتاه تری نسبت به دسته دوم داشتند ( دسته دوم 104 اسید آمینه دارند در صورتی که در دسته اول ،Vmcyc5، Vmcyc7 و Vmcyc40 98 اسید آمینهو Vmcyc11 ، Vmcyc10 و Vmcyc40 100 اسید آمینه دارند) و همچنین اسید آمینه های ابتدایی دسته اول ATAFALP می باشند در صورتی که دسته دوم با AAFALP شروع می شوند. بیان دو سایکلوتاید Vmcyc1 و Vmcyc7 به عنوان نماینده از 14 سایکلوتاید بدست آمده از Violamodesta در اندام های گل، دم گل، ساقه، ریشه، کپسول و برگ بررسی شد و مشخص شد کهVmcyc7در همه اندام ها بیان شد و بیان آندر کپسول و گل بیشتر از سایر قسمت ها بود و Vmcyc1 در کپسول و محور گل بیشترین میزان بیان و در گل کمترین میزان بیان را داشت.