1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات عوامل محیطی بر صفات وزن بدن و وزن بیده در بزهای مرخز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بز مرخز، اثرات محیطی، صفات رشد، وزن بیده یکسالگی
سال 1385
پژوهشگران محمد شیخ احمدی ، امیر رشیدی ، جلال رستم زاده ، محمد حسین مرادی

چکیده

عوامل محیطی پیش بینی ارزش اصلاحی واقعی را در افرادی که باید انتخاب شوند تحت تاثیر قرار می دهد. لذا قبل از برآورد پارامترهای ژنتیکی و پیش بینی ارزش اصلاحی یک حیوان، باید قسمتی از کل واریانس فنوتیپی که مربوط به اثر عوامل محیطی است به حداقل رسانده شود. در این تحقیق برای بررسی اثر عوامل محیطی بر صفات وزن بدن و وزن بیده یکسالگی از داده های ایستگاه تحقیقاتی بز مرخز سنندج که در طی سال های 1371 تا 1384 جمع آوری شده بود استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS به روش حداقل مربعات آنالیز شد. اثرات سال تولد و نوع تولد بر روی همه صفات مورد مطالعه معنی دار بود (01/0>P). اثر جنس بر روی صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی و وزن یکسالگی معنی دار (01/0>P) ولی اثر آن بر روی وزن بیده یکسالگی غیر معنی دار (05/0P) معنی دار ولی بر وزن بیده یکسالگی غیر معنی دار (05/0