1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارایی تله های مختلف در به دام انداختن برخی از خانوادههای پروازی راستهی سختبالپوشان با استفاده از شاخصهای عددی تنوع و روش Rarefaction
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
کردستان، سخت بالپوشان، شاخص تنوع، ریرفکشن، تله
سال 1398
مجله پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي (دانش كشاورزي سابق)
شناسه DOI
پژوهشگران سما نویدی ، حامد غباری ، امین صادقی

چکیده

در این مطالعه کارایی چندین نوع تلهی مختلف شامل تلههای پنجرهای و سطلی جذبی )تلههای سطلی سفید، زرد، قرمز، بنفش و آبی( در به دامانداختن حشرات راستهی سختبالپوشان در دو عرصهی مرتعی و زراعی ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارال در استان کردستان ارزیابی شد. در طی این تحقیق، 18509 فرد متعلق به 19 خانواده از راستهی سختبالپوشان توسط تلههای مورد مطالعه به دام افتاد. نتایج نشان داد که منحنی ریرفکشن تلهی پنجرهای نسبت به منحنیهای ریرفکشن تلههای جذبی رنگی بیشترین هماهنگی و تخمین را از نظر تعداد خانواده و تعداد افراد به دام افتاده با منحنیهای ریرفکشن میزان کل هر کدام از دو عرصهی مورد مطالعه داشت. همچنین در عرصهی مرتعی مورد مطالعه، بین تلههای مختلف در سطح 5 درصد از نظر میزان شاخص شانن - واینر ) 0 = P ، 5 = df ، 07 / 37 = F ( و شاخص سیمپسون ) 0 = P ، 5 = df ، 87 / 10 = F( در سطح خانواده تفاوت معنیدار وجود داشت، بطوریکه تلهی پنجرهای با میانگین شاخص شانن - واینر Bit 06 / 0 ± 9 / 0 و شاخص سیمپسون 1 / 1 ± 8 / 5 بالاترین سطح از تنوع را دارا بود. در عرصهی زراعی نیز بین تله های مختلف از نظر میزان شاخص شانن - واینر ) 0 = P ، 5 = df ، 84 / 16 = F ( و شاخص سیمپسون ) 0 = P ، 5 = df ، 18 / 9 = F ( در سطح خانواده تفاوت معنیدار داشتند (α=0/05) ، بهطوریکه تلهی پنجرهای با میانگین شاخص شانن واینر - Bit 02 / 0 ± 9 / 0 و شاخص سیمپسون 5 / 0 ± 1 / 6 و تلهی سطلی سفید با میانگین شاخص شانن - واینر Bit 08 / 0 ± 8 / 0 و میانگین شاخص سیمپسون 5 / 1 ± 6 / 5 بالاترین سطح از تنوع را در سطح خانواده نشان دادند.