1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فونستیک تریپسهای شهرستان قروه (استان کردستان)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
Terebrantia ،Tubulifera تریپس، ، قروه، کردستان.
سال 1396
پژوهشگران بختیار محمدی (دانشجو) ، امین صادقی ، حامد غباری ، مجید میراب بالو

چکیده

به منظور شناسایی فون تریپسهای شهرستان قروه (استان کردستان)، نمونه-برداریهایی از گیاهان مختلف در سال زراعی1394-1395 انجام شد. . در این بررسی، نمونه برداریهااستفاده از تور حشرهگیری و همچنین تکاندن گیاهان مختلف درون سینی سفید انجام گرفت . نمونه های تریپس پس از جمعآوری در داخل شیشههای محتوی الکل 75 درصد نگهداری و پس از انتقال به آزمایشگاه، از آنها اسلایدهای میکروسکوپی تهیه گردید. در این مطالعه، در مجموع 13 گونه تریپس متعلق به 8 جنس و 4 خانواده جمعآوری و شناسایی شد. همگی گونه های شناسایی شده برای شهرستان قروه جدید بودند.