1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای زیستی بید سیب زمینیPhtorimaea operculella بر روی رقم دراگا و جیلی سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی(Lep.: Gelechiidae)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
الیگوفاژ، بید سیب زمینی، پارامترهای زیستی، غده سیب زمینی
سال 1394
پژوهشگران سمیه صلواتی ، حامد غباری ، امین صادقی ، مصطفی معروف پور

چکیده

یکی از آفات مهم سیب زمینی ، بید سیب زمینیphthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) در انبار می باشد. به منظورشناسایی رقم مقاوم، پارامترهای زیستی بید سیب زمینی روی 2 رقم سیب زمینی شامل دراگا و 52 درصد و دوره ی نوری ± 52 درجه ی سیلسیوس، رطوبت نسبی 2 ± جیلی در شرایط آزمایشگاهی و در دمای 1 11 ساعت روشنایی و 11 ساعت تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. مدت زمان یک نسل ) 51.12 ( نرخ متناهی افزایش جمعیت ) 1.11 (، نرخ خالص تولید مثل ) 15.2 ( و نرخ ذاتی افزایش جمعیت) 1.15 ( بر روی رقم جیلی بیشتر بود