1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای زیستی بید سیب زمینیPhthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) روی برگ سه رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بید سیب زمینی، پارامترهای زیستی، شرایط آزمایشگاهی
سال 1395
پژوهشگران سمیه صلواتی ، حامد غباری ، امین صادقی ، مصطفی معروف پور

چکیده

یکی از روش های مناسب جهت کنترل بید سیب زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) به عنوان یکی از آفات مهم سیب زمینی در مزرعه و انبار، استفاده از ارقام مقاوم می باشد. بدین منظور با مطالعه پارامترهای زیستی و دموگرافی آفت، مقاومت برگ سه رقم سیب زمینی (جلی، مارفونا و میلوا) نسبت به بید سیب زمینی، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده برگ ارقام مختلف سیب زمینی تاثیر معنی داری روی طول دوره ی مراحل لارو و کل دوره ی زیستی حشره نر از تخم تا مرگ داشت (0/05>P). پارامترهای تولید مثل بید سیب زمینی روی برگ سه رقم سیب زمینی اختلاف معنی داری را نشان نداد (0/05