1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع زیستی برخی از خانواده های راسته سخت بالپوشان با استفاده از تکنیک RBAدر ایستگاه تحقیقاتی سارال ( استان کردستان)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تنوع زیستی، تکنیک RBA، سخت بالپوشان
سال 1394
پژوهشگران سما نویدی(دانشجو)، حامد غباری(استاد راهنما)، امین صادقی(استاد مشاور)

چکیده

در طی این تحقیق خصوصیات تنوع زیستی برخی خانواده های سخت بالپوشان با استفاده از ارزیابی سریع تنوع زیستی (RBA) در عرصه زراعی و مرتعیایستگاه تحقیقاتی سارال در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش 81912 نمونه از رده های مختلف بندپایان با استفاده از انواع تله های مختلف (تله پنجره ای، تله های سطلی رنگی و تله گودالی) جمع آوری شد که از این تعداد 78519نمونه متعلق به رده حشرات و 28524متعلق به راسته سخت بالپوشان بود.کارایی تله ها در به دام انداختن راسته های مختلف حشرات در سطح 5% متفاوت بوده بطوریکه تله پنجره ای ، زرد و آبی بیشترین کارایی را در به دام انداختن راسته سخت بالپوشان داشته و تله سطلی سفید و بنفش بیشترین کارایی را در به دام انداختن راسته دوبالان داشته، همچنین تله گودالیبیشترین کارایی را در به دام انداختن راسته بال غشائیان داشته است. بطور کلی 12810 نمونه از راسته سخت بالپوشاندرعرصه زراعی و 10051درعرصه مرتعی شناسایی، و در 20 خانواده قرار گرفتند. مقایسه کارایی تله هانشان داد عملکرد تله های مختلف در به دام انداختن خانواده های سخت بالپوشاندر سطح 5% متفاوت بوده بطوریکه تله پنجره ای بیشترین کارایی را در به دام انداختن اکثر خانواده های سخت بالپوشان دارا بود.در این پژوهش خصوصیات تنوع زیستی خانواده های Buprestidae، Carabidae، Chrysomelidae، Coccinellidae، Elateridaeو Scarabaeidaeبا استفاده از شاخص های عددی تنوع زیستی (شاخص تنوع گونه ای شانن- واینر و سیمپسون) در تله های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. شاخص تنوع گونه ای شانن – واینر در عرصه زراعی در کمترین حالت در خانواده Elateridaeبه میزان 43/1 Bitو در بیشترین حالت به میزان 34/3 Bitدر خانواده Carabidaeمشاهده شد. شاخص سیمپسون در عرصه زراعی مانند شاخص شانن- واینر به دست آمده بصورتیکه این شاخص در کمترین حالت در خانواده Elateridaeبه میزان 25/2 و در بیشترین حالت به میزان 92/8 در خانواده Carabidaeمشاهده شد.همچنین شاخص تنوع گونه ای شانن- واینر در عرصه مرتعی در کمترین حالت به میزان81/0Bitدر خانواده Elateridaeو در بیشترین حالت به میزان19/2 Bitدر خانواده Carabidaeبرآورد گردید.شاخص سیمپسون در عرصه مرتعی در کمترین حالت به میزان 42/1 در خانواده Elateridaeو در بیشترین حالت به میزان 397/3 در خانواده Coccinellidaeمحاسبه شد.