1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فراسنجه های زیستی بید سیب زمینی Phothorimaea operculella (Lep.: Gelechidae) بر روی برخی ارقان سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بید سیب زمینی، نر، ماده، رقم، مقاومت
سال 1394
پژوهشگران سمیه صلواتی(دانشجو)، حامد غباری(استاد راهنما)، امین صادقی(استاد راهنما)، مصطفی معروف پور(استاد مشاور)

چکیده

بید سیب زمینی Phtorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) از آفات مهم سیب زمینی در مزرعه و انبار می باشد. به منظور تعیین رقم مقاوم، پارامترهای زیستی بید سیب زمینی روی غده و برگ شش رقم سیب زمینی شامل بانبا، بلینی، جلی، دراگا، مارفونا و میلوا در شرایط آزمایشگاهی و در دمای 2 ± 25 درجه ی سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده غده ارقام مختلف سیب زمینی تاثیر معنی داری روی طول دوره ی مراحل تخم، لارو، شفیره، مراحل نابالغ، حشره کامل نر و تخم تا مرگ نر این آفت نشان داد (05/0>P)، اما روی پارامترهای تولید مثل اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0P)، در حالی که برگ ارقام مختلف تاثیر معنی داری روی پارامترهای تولیدمثلی نداشت (05/0