1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حضور، پراکنش و دوره ی فعالیت حشرهی کامل چند گونه شب پره زنبور مانند Synanthedon sp. (Lep.: sesiidae با استفاده از تله های فرمونی در باغات شهرستان سنندج
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
شب پره زنبور مانند، تله دلتایی، فرمون جنسی
سال 1394
پژوهشگران سمیه صلواتی ، حامد غباری ، امین صادقی ، مهرداد تبریزیان

چکیده

خانواده Sesiidaeشامل حدود 1011 گونه در 151 جنس میباشد. لارو این حشرات با تغذیه از کامبیوم درخت باعث خشک شدن میزبان می شود. یکی از روشهای مناسب برای پایش این آفت در باغها استفاده از تلهی فرمونی است. بنابراین طی تحقیقی که در سال 1131 انجام شد، حضور و پراکنش گونه های مختلف شب پره زنبورمانند در 7 منطقه باغی با فاصله ی تقریبی 21 کیلومتر از یکدیگر در باغات شهرستان سنندج با استفاده از 6 عدد تله فرمونی در هر منطقه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای مطالعه دورهی فعالیت حشرات کامل گونه های مختلف حشره مذکور، در 1 منطقه باغی در هر منطقه تعداد 6 تله مستقر گردید که به طور مستمر )هر 1 روز یکبار( مورد بازدید قرار میگرفت...