1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی سمیت تعدادی اسانس گیاهی روی شپشه آردTribolium castaneum(Col.: Tenebrionidae و سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus(Col.: Bruchudae) در شرایط آزمایشگاه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اسانس، بنه، خنجوک، سوسک چهارنقطه ای حبوات، شپشه قرمز آرد
سال 1393
پژوهشگران مریم پوریا(دانشجو)، امین صادقی(استاد راهنما)، حامد غباری(استاد راهنما)، حسین معروفی(استاد مشاور)

چکیده

اسانس های گیاهی با اثرات شناخته شده ای که روی آفات گذاشته اند، می توانند جایگزین مناسبی برای آفت کش های شیمیایی رایج باشند. در این تحقیق، اثرات سمیت تدخینی، تماسی و دورکنندگی اسانس صمغ، میوه و برگ بنهPistaciaatlanticaDesf. subsp.kurdica(Zohary) Rech. f. روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوباتCallosobruchusmaculatus (Fabricius, 1775)و شناسایی ترکیبات، اثرات سمیت تدخینی، تماسی و دورکنندگی اسانس میوه و برگ خنجوکPistaciakhinjukStocksروی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوباتو شپشه قرمز آردTriboliumcastaneum(Col.: Tenebrionidae) در 24 و 48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی، در شرایط دمایی°c 25±1، رطوبت نسبی 5±60% و تاریکی انجام شد. 22 ترکیب فرار از اسانس میوه خنجوک که بتا-پینن (64/21%) و سابینن (20%) عمده ترین ترکیبات آن و در اسانس برگ خنجوک 18 ترکیب فرار که عمده ترین ترکیبات آن شامل اسپاتولنول (03/21 %)، بتا-پینن (19%) بود، شناسایی شد. در آزمایش های سمیت تدخینی، تماسی و دورکنندگی، با افزایش غلظت اسانس ها، به ترتیب میزان مرگ‎و‎میر و دورکنندگی آفات افزایش یافت. در آزمایش سمیت تدخینی اسانس اندام های بنه در 48 ساعت، به ترتیب اسانس صمغ (μl/l air 33/4LC50= ،h 19/16LT50= ) و میوه بنه (μl/l air 08/9 =LC50،h 87/18LT50= ) و در سمیت تماسی در 48 ساعت، اسانس صمغ (μl/l air 063/0(LC50= و برگ بنه (μl/l air 079/0(LC50= بیشترین سمیت را روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات داشتند. در آزمایش سمیت تدخینی اسانس های خنجوک روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات و شپشه قرمز آرد در 48 ساعت، گونه دوم مقاومت بیشتری در مقایسه با گونه اول نشان داد همچنین اسانس میوه خنجوک روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات (μl/l air77/13LC50= ،h 17/19LT50= ) تاثیر بیشتری در مقایسه با برگ آن (μl/l air 17/19= LC50،h 15/20LT50= ) و در آزمایش سمیت تماسی در 48 ساعت، اثر اسانس برگ خنجوک روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات (μl/cm2114/0(LC50= بیشتر از میوه آن (μl/cm2133/0(LC50= بود. در آزمایش دورکنندگی اسانس های بنه و خنجوک روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات در 2 و 4 ساعت، بیشترین میزان دورکنندگی در بالاترین غلظت اسانس هاμl/cm3) 0234/0) به ترتیب مربوط به اسانس های صمغ بنه (88%)، برگ بنه (77%) و برگ خنجوک (76%) در 2 ساعت بود. نتایج، بیانگر تاثیر با