1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مراحل زیستی شب پره مینوز گوجه فرنگی((Tuta absoluta روی گوجه فرنگی تیمار شده با نانو سیلیس(SiO2) در شرایط گلخانه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
شب پره مینوز گوجه فرنگی، سیلیسیم، نانو سیلیس(SiO2)
سال 1392
پژوهشگران مریم پوریا ، امین صادقی ، حامد غباری

چکیده

شب پره مینوز گوجه فرنگی با نام علمی ( Lep : Gelechiidae) (Tuta absoluta ( Meyrick از مهاجم ترین آفات گوجه فرنگی است که از آمریکای جنوبی انتشار یافته است. آفت مذکور، در سال 1389از قسمت های مختلف ایران نیزگزارش شده است. سیلیسیم، به عنوان یک عنصر سودمند است که در گیاهان عالی، بیشترین اثر خود را در فرایندهای مکانیکی و افزایش مقاومت به تنش های محیطی می گذارد. این عنصر می تواند به شیوه های مختلف در مدیریت و کنترل آفات نقش داشته باشد، از جمله این روش ها: تجمع یافتن در اپیدرم برگ ها که باعث سخت شدن دیواره می شود و از نفوذ قطعات دهانی و جویده شدن بافت گیاه توسط حشره جلوگیری می کند، می تواند بدون داشتن عوارض جانبی بر رشد گیاه، خاصیت حشره کشی داشته و همچنین ممکن است بیشترین تاثیر، از طریق جذب سیلیسیم به لیپید کوتیکول و صدمه به لایه مومی محافظ باشد. در مطالعه حاضر، سیلیسیم به صورت نانو سیلیس(SiO2) استفاده گردید. این آزمایش، در قالب طرح کامل تصادفی در 4 تیمار و 10 تکرار با سه غلظت 750، 500، 250 پی پی ام به صورت محلول پاشی برگ ها و محلول دهی در بستر به مدت 2ماه و شاهد بدون تیمار با نانو سیلیس در نظر گرفته شد. مراحل زیستی یک نسل از آفت به صورت روزانه و طی 52 روز بررسی شد. مقایسه میانگین ها در سطح 5% با آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد، تفاوتی بین مراحل مختلف زیستی آفت در گیاه گوجه فرنگی تیمار شده با نانو سیلیس در مقایسه با شاهد وجود ندارد.