1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تله های مختلف در پایش تنوع گونه ای سوسک های خانواده Buprestidae Leach, 1915 در باغات استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تنوع گونه ای، Buprestidae ، استان کردستان
سال 1392
پژوهشگران حامد غباری ، جاماسب نوذری ، حسن بریمانی ورندی

چکیده

سوسک های چوبخوار خانوادهBuprestidae Leach, 1915 یکی از مهم ترین آفات باغات استان کردستان می باشند، بنابراین جهت مشخص کردن بهترین نوع تله برای نشان دادن خصوصیات تنوع گونه ای خانواده مذکور در باغات استان کردستان، تله های مختلفی که عبارتند از: تله های سطلی رنگی، تله های چسبنده رنگی و تله تصادفی پنجره ای در طی سال های 1389 و 1390 مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که ترکیب و فراوانی گونه های به دام افتاده در تله سطلی زرد بیشترین شباهت را به میزان 60/2 درصد تله سطلی قرمز به میزان 0/5 درصد کمترین شباهت را با کل ترکیب گونه ای و فراوانی جامعه به دام افتاده توسط تمامی تله ها داشتند. همچنین بررسی غنای گونه ای و فراوانی نمونه های به دام افتاده در تله های مختلف نشان می دهد که تله پنجره ای بیشترین تعداد گونه به دام افتاده با 20 گونه به دام افتاده و تله سطلی زرد بیشترین افراد به دام افتاده با 43 درصد فراوانی کل افراد گونه های به دام افتاده دارا بوده و همچنین تله سطلی قرمز کمترین تعداد گونه به دام افتاده با 3 گونه به دام افتاده و تله های سطلی قرمز، بنفش و تله چسبنده سفید که هر کدام کمتر از 0/1 درصد کمترین افراد به دام افتاده در میان انواع تله ها را دارا می باشند.