1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی سوسک برگخوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea در شهرستان سنندج
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
Hypocassida subferruginea - سوسک برگخوار پیچک صحرایی سنندج
سال 1392
پژوهشگران سونیا سیفی ، امین صادقی ، حامد غباری

چکیده

علفهای هرز به طور مستقیم و غیرمستقیم در کاهش تولیدات کشاورزی، سوءتغذیه و گرسنگی بشر مشارکت دارند. پیچک یکعلف هرز چند ساله بوده که در بسیاری از گیاهان زراعی و باغی مشکلات فراوانی ایجاد Convolvulus arvensis صحرایی مینماید. کنترل شیمیایی پیچک صحرایی به دلیل داشتن ریزوم و چندساله بودن و نیز خسارات ناشی از مصرف علفکشها در مزارع مشکل است. در بازدیدهای به عمل آمده در سال 1391 از مزارع شهرستان سنندج که این علفهرز در آنها وجود داشته، حشرهای مشاهده گردید که با تغذیه از برگهای پیچک صحرایی باعث از بین رفتن آنها میگردد. با توجه به اهمیت کنترل بیولوژیکی این علفهرز و عدم وجود هیچگونه گزارشی دال بر شناسایی سوسک برگخوار پیچک صحرایی در ایران، تحقیق حاضر در راستای شناسایی این حشره انجام شده است. بنابراین نمونهگیری از مزارع گیاهان زراعی صورت گرفت و با استفاده از در سطح گونه شناسایی و توسط متخصص مربوطه مورد The Palaearctic Chrysomelidae کلید شناسایی موجود در کتاب تایید قرار گرفت.