1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ و نخود در سیستم های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
بقولات، تثبیت نیتروژن، دانه روغنی، کشاورزی پایدار، گیاهان صنعتی
سال 1399
مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)
شناسه DOI
پژوهشگران فریده سالاری ، شیوا خالص رو ، غلامرضا حیدری ، حامد غباری

چکیده

به منظور ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ و نخود در سریهای افزایشی و جایگزینی کشت مخلوط، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 11 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان طی سال زراعی 95-1394 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل الگوهای مختلف کشت ازجمله کشت خالص گلرنگ و نخود، سریهای جایگزینی با الگوهای 4:4، 2:2، 1:1، 3:1 و 1:3 و سریهای افزایشی 20 و 40 درصد نخود هرکدام در دو حالت بین (I) و اطراف (II) ردیفهای گلرنگ بودند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه، زیستی و روغن گلرنگ به ترتیب از الگوهای I40درصد و 4:4 بهدستآمد. بالاترین عملکرد دانه و زیستی نخود نیز از کشت خالص نخود حاصل شد اما تعداد و وزن گرههای ریشه در این تیمار کمترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. بیشترین LER نیز به سری افزایشی I40درصد تعلق داشت. به نظر می رسد سری افزایشی مذکور موجب بهبود عملکرد و کیفیت گلرنگ گردید. بنابراین انتخاب الگوی کشت مناسب می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان داشته باشد.