1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارجحیت غذایی دکتر ماهی Garra rufa در حوضه سد قشلاق، استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
دکتر ماهی (Garra rufa)، رژیم غذایی، سد قشلاق کردستان
سال 1398
پژوهشگران مهدی برمر ، حبیب الله محمدی ، ادریس قادری ، وحید زادمجید

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی محتویات دستگاه گوارش و تعیین ارجحیت غذایی ماهی گارا (Garra rufa) در قسمت های بالادست و پایین دست رودخانه های منتهی به سد قشلاق استان کردستان در طی ماه های خرداد تا شهریور 1397 انجام گردید. بدین منظور تعداد 79 قطعه ماهی از 3 ایستگاه صید گردید. در ادامه ماهیان صید شده در آزمایشگاه بوم شناسی آبزیان دانشگاه کردستان بیومتری و مورد بررسی قرار گرفتند. در تحقیق حاضر میانگین طول کل، طول استاندارد، وزن کل، طول روده، وزن محتویات لوله گوارش دکتر ماهی به ترتیبmm 67/20 ± 36/103، mm 55/19 ± 34/97، mm 36/8 ± 65/16، mm 336 ± 78/676 و gr 1/0 ± 05/0 اندازه گیری شد. همچنین شاخص تهی بودن معده (CV) برای فصل بهار 20 و برای تابستان 15 محاسبه شد که این ماهی را در گروه نسبتا پرخور قرار می دهد. از طرفی دیگر شاخص طول نسبی روده (RLG) 73/2 ± 74/6 میلی متر بدست آمد که این ماهی را در گروه ماهیان با رژیم غذایی گیاهخوار قرار می دهد. براساس شاخص ایولو مهمترین اجزای ترکیب غدایی ماهی به ترتیب گونه های پریفیتون Nitzschia sp, Gomphonema sp, Diatoma sp, Amphora sp, Cocconeis sp, Cymbella sp می باشد.