1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و بررسی تنوع زیستی خانواده Gammaridae در برخی اکوسیستم‌های آبی مهم استان کردستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گاماروس، بی‌مهرگان کفزی، ریخت‌شناسی، DNA Barcoding
سال 1402
پژوهشگران آرمان منصوری(دانشجو)، حبیب الله محمدی(استاد راهنما)، برزان بهرامی کمانگر(استاد راهنما)، ادریس قادری(استاد مشاور)

چکیده

به منظور بررسی تنوع زیستی جنس Gammarus Fabricius, 1775 از خانواده Gammaridae در استان کردستان از پنج ایستگاه نمونه‌‍برداری صورت گرفت. نمونه‌ها ابتدا بر اساس ریخت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد نمونه‌های متعلق به هر پنج ایستگاه با هم دارای تفاوت هستند و این اطلاعات بدست‌آمده نشان داد که همه نمونه‌ها دارای تفاوت‌های بارزی با سایر گونه‌های معرفی شده در مناطق جغرافیایی نزدیک به استان کردستان و در تمام کشور بوده و در مرحله بعد به منظور انجام بارکدینگ، استخراج DNA و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز برای تکثیر ژن سیتوکروم اکسیداز ریرواحد 1 انجام گرفت که فقط برای نمونه‌های متعلق به ایستگاه پالنگان توالی بدست آمد. بررسی توالی بدست آمده نشان داد که نمونه‌های پالنگان به نمونه‌هایی از این جنس که در اطراف اراک بدست آمده بیشترین قرابت را داشته و تا کنون این گونه توصیف نشده است همپنین نمونه‌های پالنگان با سایر توالی‌های موجود در بانک ژن (بغیر از نمونه اراک) نیز دارای فاصله K2P بیشتر از %9/7 می‌باشد. تمامی درخت‌های فایلوژنی بدست آمده در این مطالعه نیز این روابط را تایید می‌نماید. در مجموع در این مطالعه 5 گونه شناسایی شدند که به احتمال بسیار زیاد تمامی گونه‌ها برای استان کردستان، ایران و جهان رکورد جدید محسوب می‌شود.