1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگیهای تولیدمثل و تغذیه لوچ ماهی فرات (1964 ,Nalbant and Bănărescu (euphraticus Oxynoemacheilus در رودخانه گاران، استان کردستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
لوچ فرات، رشد، تولیدمثل، تغذیه، رودخانه گاران
سال 1402
پژوهشگران روژین علیپور(دانشجو)، برزان بهرامی کمانگر(استاد راهنما)، حبیب الله محمدی(استاد راهنما)، ادریس قادری(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین برخی ویژگی‌های زیستی ماهی لوچ فرات Oxynoemacheilus euphraticus (Bănărescu and Nalbant, 1964)، در رودخانه گاران شهرستان مریوان بود. بدین منظور نمونه‌برداری با استفاده از تور ساچوک، به‌صورت ماهانه و طی یکسال در 1401 -1400 انجام گرفت. طی دوره‌ی نمونه‌برداری تعداد 225 نمونه ماهی (119 قطعه ماده، 106 قطعه نر) با دامنه طول کل برای ماهیان نر، بین 27/69 -7/34 میلی‌متر (38/6±80/53) و برای ماهیان ماده، 59/65 -92/38 میلی‌متر (55/5±82/54) صید شد. نسبت جنسی در ماهی‌های مورد مطالعه، 1: 12/1 (نر به ماده) به دست آمد. از مجموع 225 معده مورد بررسی، 33 معده خالی و 192 معده پر بودند. نتایج میانگین شاخص تهی بودن دستگاه گوارش در کل دوره با میزان 66/14% نشان داد که این ماهی یک گونه پرخور بود. شاخص نسبی طول روده با دامنه 07/0 تا 83/0 و میانگین 08/0±50/0 نشان‌دهنده وضعیت گوشتخواری این گونه می‌باشد. میانگین شاخص وضعیت برای نرها 63/1 و برای ماده‌ها 81/1 به دست آمد. رابطه طول-وزن در جنس نر به صورت 13/3L012/0W= (94/0r2=) و در جنس ماده به صورت23/3L011/0W= (78/0r2=) و در کل ماهیان (225 قطعه)، به صورت 21/3L011/0W= (85/0r2=)، به دست آمد و نشان داد که الگوی رشد برای هر دو جنس نر و ماده آلومتریک مثبت بود. دامنه قطر تخمک بین 1/0 و 9/1 میلی‌متر و حداقل و حداکثر هم‌آوری مطلق به‌ترتیب 366 و 7720 عدد تخمک و حداقل و حداکثر هم‌آوری نسبی 154 و 3305 عدد تخمک به دست آمد. میزان شاخص کبدی در جنس ماده و طی زرده‌سازی در فصول پاییز زیاد بود به‌طوری‌که،در آذر ماه بیشترین مقدار (53/0) را داشت. با توجه به شاخص گنادوسوماتیک، قطر تخمک و توزیع ماهیانه مراحل رسیدگی تخمدان، مشخص شد که فصل تخم‌ریزی این ماهی طولانی بوده و دوره تولید مثل این گونه دارای پیک تولیدمثلی در ماه فروردین (میانگینGSI 33/25) بود.