1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی و نوروفیدبک بر کاهشس نشناه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
نوروفیدبک ، خودتعلیمی کلامی، نقص توجه/بیش فعالی
سال 1396
مجله عصب روانشناسي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن غریبی ، زلیخا قلی زاده ، عیسی حکمتی ، چنگیز رستمی

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی خودتعلیمی کلامی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. روش: بدین منظور 60 دانش آموز مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی از بین مراجعین مراکز درمانی و مشاوره در شهر سنندج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری جایگزین شدند گروه اول و دوم به عنوان گروه آزمایش به ترتیب 12 جلسه درمان(یک جلسه در هفته) خودتعلمی کلامی و 24 جلسه اموزش نوروفیدبک (دوجلسه در هفته) دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI/4) پرسشنامه مشکلات و توانایی ها و آزمون هوشی ریون بود. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل کواریانس نشان دادند که با کنترل اثر پیش آزمون تفاوت معناداری (در سطح0/001