1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی در دختران فراری و عادی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سبکهای دلبستگی ، هیجان خواهی ، دختران فراری
سال 1389
پژوهشگران زلیخا قلی زاده ، زینب خانجانی ، حسن غریبی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و هیجان خواهی دختران فراری و عادی بود، که بدین منظور 80 دختر 13 تا 25 ساله به عناون آزمودنی انتخاب شدند. ازاین تعداد 40 نفر به عنوان دختران فراری که در مراکز خانه های سلامت تهران به سر می بردند به صورت نمونه گیری در دسترس و 40 نفر دختران عادی که با گروه دختران فراری از نظر سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی همتاسازی شده بودند بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ایزار اندازه گیری در این پژوهش شامل مقیاس سبک دلبستگی هازن و شیور(1993) و مقیاس هیجان خواهیس آرنت بود. به منظور بررسی آماری داد ها از آزمون t مستقل استفاده گریدید. نتایج نشان داد که بین دختران فراری و غیر فراری از لحاظ سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین دختران فراری و غیر فراری از لحاظ سبک دلبستگی اجتنابی و و دوسوگرا تفاوت معنی وجود ندارد. بین دختران فراری و غیر فراری از لحاظ سبک دلبستگی ناایمن (سبک های اجتنابی و دوسوگرا رویهم) تفاوت معنی دارد و بدن دو گروه از نظر هیجان خواهی تفاوت معنی دار نبود.