1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی مشاوره روایت مدار و راه حل محور بر اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر سوم راهنمایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اختلالات رفتاری، روایت درمانی، راه حل مدار، مشاوره گروهی
سال 1392
مجله روانشناسي كودك و نوجوان
شناسه DOI
پژوهشگران حسن غریبی ، محمد خالدیان ، عدالت کریمیان ، انور میری ، نوشین پردلان ، زلیخا قلی زاده

چکیده

مقدمه: منظوراز اختلالات رفتاری انحراف از رفتاری است که برای سن کودک بهنجار یا عادی تلقی می شود و خارج از قوانین، آداب و رسوم، سنن، مقررات واستاندارهای جامعه می باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی مشاوره راه حل - محور و روایت درمانی به صورت گروهی در کاهش اختلالات رفتاری (هیجان خواهی،افسردگی، پارانویا، وسواس، بی قراری، گوشه گیری، پرخاشگری، رفتارضد اجتماعی) دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان سقز بوده است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی در سال تحصیلی 91-90 بودند برای نمونه گیری پرسش نامه بین 450 دانش آموز پخش شد و آنهایی که بالاترین اختلال را داشتند و به نظر والدین و معلمین مدرسه نیز دارای مشکل بودند به عنوان نمونه انتخاب واز بین آنها 45 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و یک کنترل قرار گرفتند. دو گروه آزمایشی در معرض 8 جلسه دو ساعته راه حل – محور و روایت مدار به مدت یک ماه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 76سئوالی ودوورث استفاده شد که دانش آموزان نمونه آن را در مرحله قبل و بعد از مداخله تکمیل نمودند. برای نشان دادن تفاوت گروه ها، ابتدا میانگین وانحراف معیار گروه های آزمایش و گواه محاسبه شد و سپس از تحلیل کواریانس چند متغیره برای تحلیل نهایی داده ها استفاده شد. نتایج :با کنترل پیش آزمون و سن نتایج آماری نشان داد که مشاوره روایت مدار در کاهش رفتار های ضد اجتماعی در دانش آموزان در سطح 50/0 درصد معنی دار می باشد(p=0.04)و مشاوره راه حل مدار در کاهش افسردگی(p=0.05) معنادار است. یعنی روایت درمانی و راه حل مدار بر بهبود عملکرد دانش آموزان تأثیر داشته است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این بود که روایت مدار بر کاهش رفتار ضد اجتماعی و راه حل مدار بر کاهش افسردگی تأثیر داشته است.