1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایۀ پنجم ابتدایی شهر سنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تفکر، پرسشگری، آموزش راهبردی تفکر، دانش آموزان، سنندج.
سال 1392
مجله تفكر و كودك - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن غریبی ، یوسف ادیب ، اسکندر فتحی آذر ، تورج هاشمی نصرت آباد ، رحیم بدری گرگری ، زلیخا قلی زاده

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پایۀ پنجم دبستان است. این پژوهش به صورت آزمایشی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل صورت گرفت . بدین منظور از بین دانش آموزان پنجم دبستان شهر سنندج 80 نفر ( 40 دختر و 40 پسر ) به عنوان نمونۀ آماری به صورت چند مرحله ای (خوشه ای + تصادفی ) انتخاب شدند و پسران و دختران هر کدام به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 15 جلسه و هر جلسه یک ساعت آموزش تفکر دریافت نمودند. پرسشگری دانش آموزان هر دو گروه (آزمایش و کنترل ) در دو بک و جی ساپ MQOS مرحلۀ پیش و پس از آموزش، با پرسش نامۀ چند بعدی 2004 ) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس ) تجزیه و تحلیل شد. نتایج بیانگر این است که آموزش تفکر تأثیر معنی داری بر افزایش پرسشگری دارد. پرسشگری می تواند توسط آموزش مستقیم تفکر درکلاس از طریق مشارکت آزمودنی ها در بحث ها و فعالیت های کلاسی و نیز رویارویی آنها با موقعیت های حیرت برانگیز و چالش زا افزایش یابد.