1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اپیدمولوژی اختلالات روانی دانشجویان و ارتباط آن با سبک های هویت و معنای زندگی در آنها
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
اپیدمولوژی - اختلالات روانی-سبک هویت
سال 1390
پژوهشگران حسن غریبی ، زلیخا قلی زاده

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اپیدمولوژی اختلالات روانی در بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و رابطه آن با سبکهای هویت و معنای زندگی در آنان بود.این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی می باشد.بدین منظور 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی واحد سقز به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند که در نهایت 372 پرسشنامه SCL-90-R،پرسشنامه سبک های هویت و پرسشنامه معنای زندگی بود.روایی و پایایی این ابزارها در چندین مورد از تحقیقات قبلی مناسب گزارش شده است.نتایج تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که برخی از متغیرهای زمینه ای قادر به پیش بینی مؤلفه های اختلالات روانی،سبک های هویت و معنای زندگی هستند.تحلیل رگرسیون گام به گام برای متغیرهای اختلالات روانی توسط متغیرهای دموگرافیک بیانگر این بود که میزان اختلالات روانی زنان بالاتر از مردان است.سن و اشتغال توانستند مولفه های اختلالات روانی،سبک های هویت و معنای زندگی را پیش بینی کند.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه های اختلالات روانی، سبک های هویت و معنای زندگی رابطه معنی دار وجود دارد.نتایج بیانگر این بود که بین متغیرهای وسواس و سبک هویت هنجاری،وسواس و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی،شکایت جسمانی و سبک هویت هنجاری،شکایت جسمانی و سبک هویت اطلاعاتی،پرخاشگری و سبک هویت اطلاعاتی،پرخاشگری و سبک هویت سردرگم/اجتنابی،پرخاشگری و تعهد هویت،ترس مرضی و تعهد هویت، ترس مرضی و سبک هویت اطلاعاتی،اضطراب و سبک هویت هنجاری،اضطراب و سبک هویت اطلاعاتی،اضطراب و تعهد هویت،افسردگی و سبک هویت اطلاعاتی، افسردگی و سبک هویت سردرگم/اجتنابی،پارانوئید و سبک هویت هنجاری،پارانوئید و سبک هویت اطلاعاتی،حساسیت در روابط بین فردی و سبک هویت اطلاعاتی،حساسیت در روابط بین فردی و سبک هویت سردر گم/اجتنابی، حساسیت در روابط بین فردی و تعهد هویت،روانپریشیو سبک هویت هنجاری، روانپریشی و سبک هویت اطلاعاتی، روانپریشی و سبک هویت سردرگم/اجتنابی، روانپریشی و معنای زندگی،در سطح 01.رابطه معنی دار وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد که بین متغیرهای ترس مرضی و سبک هویت هنجاری،افسردگی و تعهد هویت،حساسیت در روابط بین فردی و سبک هویت هنجاری،حساسیت در روابط بین فردی و معنای زندگی،روانپریشی وتعهد هویت، سبک هویت هنجاری و معنای زندگی،سبک هویت سردرگم/اجتنابی و معنای زندگی در س