1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
هوش هیجانی - سرمایه اجتماعی
سال 1388
پژوهشگران حسن غریبی ، زلیخا قلی زاده

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان بر اساس مولفه های هوش هیجانی آنان بود.بدین منظور 400 نفر از دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 11 به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش،پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بود.نتایج تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که مولفه های هوش هیجانی (خود انگیزی،خود آگاهی،خود کنترلی،هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی)قادر به پیش بینی مولفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد تعمیم یافته،مشارکت رسمی-مدنی،مشارکت مذهبی،هنجار معامله متقابل،پیوند دوستی-همسایگی،پیوند دوستی-خانوادگی و اعتماد نهادی)هستند.مقدار کلی هوش هیجانی قادر است بطور معنی دار،تغییرات سرمایه اجتماعی را پیش بینی کند.همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مولفه های هوش هیجانی،چهار مولفه مهارت اجتماعی،هشیاری اجتماعی،خود آگاهی و خود انگیزی قادرند مولفه های سرمایه اجتماعی را به طور معنی دار تبیین کنند.علاوه بر این،از بین مولفه های هوش هیجانی، مولفه مهارت اجتماعی قادر است تغییرات سرمایه اجتماعی را در حالت کلی تبیین کند.بسیاری از متغیرهای دموگرافیک قادر به پیش بینی مولفه های سرمایه اجتماعی(اعتماد تعمیم یافته،مشارکت رسمی-مدنی،مشارکت مذهبی،هنجار معامله متقابل،پیوند دوستی-همسایگی،پیوند دوستی-خانوادگی و اعتماد نهادی)می باشند.تحلیل رگرسیون گام به گام برای تبیین مولفه های سرمایه اجتماعی توسط متغیرهای دموگرافیگ بیانگر این بود که میزان اعتماد نهادی زنان بالاتر از مردان است.اشتغال فقط توانست مشارکت رسمی-مدنی را پیش بینی کند.میزان مشارکت رسمی-مدنی دانشجویان کارشناسی بالاتر از کاردانی بود.رشته تحصیلی در حالت کلی سرمایه اجتماعی را پیش بینی می کند.بین رشته های تحصیلی در همه مولفه ها بغیر از اعتماد نهادی تفاوت معنی دار است.میزان اعتماد تعمیم یافته و مشارکت رسمی-مدنی افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد است.نتایج بیانگر این بود که متغیرهای دموگرافیک قادر به پیش بینی مولفه های هوش هیجانی(خود انگیزی،خود آگاهی،خود کنترلی؛هشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی)می باشند.تحلیل رگرسیون گام به گام بیامگر این بود که میانگین نمره زنان در متغیر هشیاری اجتماعی بالاتر از میانگین نمره مردان بود.میانگین نمره مردان نیز در متغیر های:هوش هیجانی،خودان