1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی در دختران فراری و غیر فراری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سبکهای دلبستگی، هیجان خواهی، دختران فراری
سال 1389
پژوهشگران زلیخا قلی زاده ، زینب خانجانی ، حسن غریبی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی در دختران فراری و عادی بود، که بدین منظور80 دختر 13 تا 25 ساله بعنوان آزمودنی انتخاب شدند. از این تعداد 40 نفر به عنوان دختران فراری که در خانه های سلامت تهران به سر می بردند به صورت نمونه گیری در دسترس و 40 نفر دختران عادی که با دختران فراری از نظر سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی همتاسازی شده بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل مقیاس سبک دلبستگی هازن و شیور(1993) و مقیاس هیجان خواهی آرنت بود.به منظور بررسی آماری داده ها از آزمون T مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین دختران فراری و غیرفراری از نظر سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا تفاوت معنی داری وجود ندارد.بین دختران فراری و غیرفراری از لحاظ سبک دلبستگی ناایمن(اجتنابی و دوسوگرا رویهم) تفاوت معنی داری وجود دارد. بین دو گروه از نظر هیجان خواهی تفاوت معنی دار نبود.