1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
رضایت زناشویی-هوش هیجانی
سال 1389
پژوهشگران زلیخا قلی زاده ، لیلی برزگری ، حسن غریبی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رضایت زنا شویی و هوش هیجانی می باشد.پژوهش حاضر مطالعه همبستگی است.جامعه آماری تحقیق زنان متاهل خوابگاه شهدای دانشگاه تبریز بودند که از بین انها132نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.داده ها با استفاده از پرسشنامه رضایت زنا شویی انریچ47سوالی پرسشنامه هوش هیجانی سایبرو شرینگ جمع آوری شدند.تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  انجام شد.نتایج به دست امده نشان داد که رابطه معنی داری بین رضایت زنا شویی و هوش هیجانی وجود دادرد.