1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان براساس متغیرهای زمینه ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اعتماد تعمیم یافته،اعتماد نهادی،سرمایه اجتماعی،متغیرهای زمینه ای، مشارکت رسمی_ مدنی.
سال 1389
مجله فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن غریبی ، زلیخا قلی زاده ، جلال غریبی

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان بر اساس متغیرهای زمینه ای بود.چهارچوب نظری بر اساس نظریه های پاتنام، کلمن، بوردیو،فیلد و فوکویاما انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود.نمونه آماری شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11 بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش،پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان داد که بسیاری از متغیرهای زمینه ای قادر به پیش بینی مؤلفه های سرمایه اجتماعی(اعتماد تعمیم یافته، مشارکت رسمی- مدنی،مشارکت مذهبی،هنجار معامله متقابل،پیوند دوستی-همسایگی،و اعتماد نهادی)می باشند.تحلیل رگرسیون گام به گام برای تبیین مؤلفه های سرمایه اجتماعی توسط متغیرهای زمینه ای بیانگر این بود که میزان اعتماد نهادی زنان بالاتر از مردان بود.اشتغال فقط توانست مشارکت رسمی-مدنی را پیش بینی کند.میزان مشارکت رسمی-مدنی دانشجویان کارشناسی بالاتر از کاردانی بود.رشته تحصیلی در حالت کلی سرمایه اجتماعی را پیش بینی می کند.بین رشته های تحصیلی در همه مؤلفه ها بغیر از اعتماد نهادی تفاوت معنی دار است.میزان اعتماد تعمیم یافته و مشارکت رسمی-مدنی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد می باشد.