1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
میزان برخورداری دانش آموزان راهنمایی و متوسطه استان کردستان از مهارتهای زندگی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
دانش آمزان راهنمایی ومتوسطه، مهارتهای زندگی، تصمیم گیری، ارتباط انسانی، شهروند مسئول، شهروند جهانی، حل مسئله.
سال 1387
مجله فصلنامه مطالعات برنامه درسي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن غریبی ، زلیخا قلی زاده ، اسکندر فتحی آذر ، یوسف ادیب

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه از مهارتهای زندگی بود.جامعه اماری این پژوهش همه دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی و متوسطه استان کردستان که از بین آنان 700 نفربه عنوان نمونه آماری از سه شهر سقز،بانه و مریوان به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای و از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه ای محقق ساخته بود که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ نود درصد محاسبهو روایی آن بر اساس نظریه اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت.تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که میزان برخورداری دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه از مهارت های مذکور حدودا در سطح متوسط ( بر اساس شاخص 50%) می باشد.بالاترین میزان برخورداری دانش آموزان در مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله و پایین تری میزان برخورداری فرزندانشان در زمینه ارتباط انسانی بود. میزان برخورداری دختران از مهارت های زندگی بیشتر از پسران بود. تأثیر تعاملی تحصیلات والدین بر میزان برخورداری آنان معنی دار نبود.بجز مهارت ارتباط انسانی در سایر مهارتها، تفاوت معنی داری بین رشته های تحصیلی وجود داشت. فقط در دو مهارت تصمیم گیری و شهروند مسئول،تفاوت بیندانش اموزان راهنمایی و متوسطه معنی دار بود و در سایر مهارت ها تفاوت معنی دار مشاهده نشد.