1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی هوش هیجانی بر اساس متغیرهای دموگرافیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
هوش هیجانی،متغیر های دمو گرافیک،دانشجویان
سال 1388
مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
شناسه DOI
پژوهشگران منصور بیرامی ، حسن غریبی ، تورج هاشمی نصرت آباد ، زلیخا قلی زاده

چکیده

چکیده: هدف از پژوهش حاضر،پیش بینی هوش هیجانی دانشجویان بر اساس متغیرهای دموگرافیک بود.بدین منظور 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی 11 به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها،بیانگر این بود که متغیرهای دمو گرافیک،قادر به پیش بینی مولفه های هوش هیجانی(خود انگیزی،خود آگاهی،خود کنترلی،هشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی)است.همچنین تحلیل یافته ها نشان داد میانگین نمره ی زنان در متغیر هشیاری اجتماعی،بالاتر از میانگین نمره ی مردان و میانگین نمره ی مردان در متغیر های هوش هیجانی، خود انگیزی، خود آگاهی، خود کنترلی و مهارت اجتماعی، بالاتر از میانگین نمره ی زنان در این متغیر ها بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که سن،با هوش هیجانی رابطه ی معنی دار دارد و 11 درصد از متغیر هوش هیجانی توسط متغیر های دمو گرافیک تبیین می شود.