1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
کلید واژه ها: پنج عامل شخصیت، رضایت زناشویی.
سال 1389
مجله دانشور رفتار
شناسه DOI
پژوهشگران زلیخا قلی زاده ، لیلی برزگری ، حسن غریبی ، جلیل باباپورخیرالدین

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و رضایت زناشویی بود. جامعه آماری تحقیق، مردان و زنان متأهل شهر تبریز بودند که از بین آنها160 نفر(80زن و 80مرد) با روش نمونه گیری چندمرحله ای (تصادفی + خوشه ای) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ( 47 سوالی) و پرسشنامه شخصیت NEO-FFI (60 سوالی) جمع آوری شدند. تحلیل داده ها در ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و سپس تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگیهای شخصیت و رضایت زناشویی وجود دارد. از بین ابعاد شخصیت روان رنجورخویی و پذیرا بودن به ترتیب سهم بیشتری در پیش بینی متغیر رضایت زناشویی داشتند.