1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الکتروانباشت نانوسیم های آلیاژی Co97 W3 در قالب (AAO): نقش ولتاژ پالسی بر خواص مغناطیسی آنها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
الکترو انباشت متناوب، نانوسیم های آلیاژی، وادارندگی
سال 1398
پژوهشگران لاله جمشیدنژاد ، بندر آستین چپ ، زهرا عالمی پور

چکیده

دراین تحقیق نانوسیم های آلیاژی Co97W3 به روش الکتروانباشت متناوب پالسی داخل قالب آلومینا ساخته شدند. اثر زمان خاموشی و دمای تابکاری بر روی خواص مغناطیسی و ساختاری نانوسیم های Co97W3 ساخته شده، توسطAGFM وXRD مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهدکه میدان وادارندگی تابعی از زمان خاموشی است بطوریکه ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. همچنین میدان Hc با تابکاری نمونه ها افزایش یافت و بیشترین مقدار برای نانوسیم تهیه شده در زمان خاموشی 30 میلی ثانیه و تابکاری شده در 600 درجه سانتیگراد بدست آمد. نتایج XRD نشان داد نانوسیم ها در دمای 500 درجه سانتیگراد از fcc به hcp تغییر فاز بلوری می-دهند