1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانوسیم های کبالت- آهن- قلع و بررسی اثر pH و ولتاژ بر روی خواص مغناطیسی آنها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
الکتروانباشت، اکسید آلومینای آندی، آندایز، نانوسیم
سال 1397
پژوهشگران سمیه دهقان(دانشجو)، زهرا عالمی پور(استاد راهنما)، بندر آستین چپ(استاد راهنما)

چکیده

در حال حاضر ساخت مواد نانوساختار و مطالعه خواص آن ها توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است. زیرا خواص مغناطیسی، نوری، الکتریکی، شیمیایی، مکانیکی و کاتالیزوری این مواد می تواند نسبت به مقیاس بالاتر خیلی متفاوت باشد. یکی از انواع نانوساختارها نانوسیم ها هستند که دارای قطری در مقیاس نانو می باشند. در این پایان نامه ابتدا نانوسیم های Co70Fe30 با استفاده از قالب اکسید آلومینیوم متخلخل آندی و با روش الکتروانباشت شیمیایی به صورت جریان متناوب ساخته می شوند و سپس اثر تغییرات pH و سدیم گلی کنات به عنوان پایدار کننده مورد بررسی قرار می گیرند و با به دست آوردن مقداربهینه ی میدان وادارندگی در 3 =pH، اثر اضافه کردن قلع به نانوسیم های کبالت- آهن، همچنین تاثیر دما و ولتاژ متقارن بر خواص مغناطیسی نانوسیم ها بررسی می گردد. با اضافه کردن قلع میدان وادارندگی از 1687 اورستد به 650 اورستد کاهش پیدا کرد. برای بررسی اثر تابکاری حرارتی بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم ها، نمونه ها در بازه ی دمای 300 تا 600 درجه سانتی گراد تابکاری می شوند و سپس اثر ولتاژ متقارن بر روی نانوسیم های (Co70Fe30)98Sn2 مورد بررسی قرار می گیرد. مشاهده می شود با افزایش ولتاژ انباشت میدان وادارندگی افزایش می یابد و بالاترین میدان وادارندگی مربوط به نانوسیم ساخته شده در ولتاژ 35 ولت می باشد.