1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
خواص مغناطیسی نانو سیم های FeW در قالب AAO
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نانوسیم، مغناطیس، الکتروانباشت
سال 1397
پژوهشگران مریم سلیمانی ، زهرا عالمی پور ، بندر آستین چپ

چکیده

نانوسیم های آلیاژی WX Fe100-x با روش الکتروانباشت متناوب داخل قالب آلومینا که به روش آندایز دومرحله ای ساخته شد، انباشت شدند. اثر غلظت محلول هایی با درصدهای متفاوتی از ناخالصی تنگستن شامل( 5/0-1-2-25/2-5/2-3-4-5 )تهیه شد و نمونه ها با آن محلول ها انباشت شدند. برای بررسی اثر بر خواص مغناطیسی نانوسیم های FeW با استفاده از دستگاه مغناطوسنج نیروی گرادیان متناوب (AGFM)، ساختار شیمیایی نانوسیم ها توسط طیف سنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDX) و ریخت شناسی نانوسیم ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. ساختار بلوری نمونه ها با استفاده از طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) بررسی شد.نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار تنگستن پارامترهای مغناطیسی نظیر میدان وادارندگی و نسبت مربعی کاهش می یابد. سپس نمونه ها در دمای (600-300) درجه سانتی گراد تابکاری حرارتی شدند.نتایج تابکاری حرارتی نشان داد که بیشترین تغییرات میدان وادارندگی برای نانوسیم تهیه شده با 25/2درصد ناخالصی تنگستن بوده و به عنوان نانوسیم بهینه اثر غلظت مشخص شد .