1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خواص نوری و ساختاری نانومیله های اکسید روی در حضور ناخالصی کبالت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اکسید روی، نانومیله، سل-ژل، گاف انرژی.
سال 1397
پژوهشگران بندر آستین چپ ، زهرا عالمی پور ، ماهان نصیری

چکیده

در این تحقیق تأثیر تزریق ناخالصی کبالت بر روی خواص نوری و ساختاری نانومیله های اکسیدروی تهیه شده به روش سل-ژل بررسی می شود. الگوی پراش اشعه ایکس نشان میدهد که ساختار نانومیله های اکسید روی بلوری ورتسایت تک فاز می باشد. افزودن ناخالصی کبالت تغییری در فاز کریستالی نانومیله ها ندارد اما ثابتهای شبکه را تغییر میدهد. بررسیهای اپتیکی نشان میدهد افزودن ناخالصی کبالت باعث جابجایی قله جذب و کاهش گاف انرژی می-شود. نمونه های ساخته شده توسط طیف سنجی UV-Vis، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز شدند.