1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانوسیم های آلیاژی کبالت-تنگستن و بررسی اثر pH و فرکانس انباشت بر روی خواص مغناطیسی آن ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوسیم، آندایز دو مرحله ای، الکتروانباشت، میدان وادارندگی، تابکاری حرارتی.
سال 1396
پژوهشگران محمد جمیل فرجی(دانشجو)، زهرا عالمی پور(استاد راهنما)، بندر آستین چپ(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش نتایج مربوط به ساخت، بررسی خواص مغناطیسی و ساختار بلوری نانوسیم های کبالت- تنگستن ارائه می شود. این نانوسیم ها به روش الکتروانباشت متناوب و با استفاده از قالب اکسید آلومینیم آندی ساخته می شوند. این قالب ها از ورقه های آلومینیومی با خلوص بالا و روش آندایز دو مرحله ای تهیه می شوند. اثر ناخالصی تنگستن، بسامد الکتروانباشت، pH محلول الکترولیت و تابکاری حرارتی بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم ها بررسی می گردد. خواص مغناطیسی و ساختار بلوری نمونه ها با استفاده از مغناطوسنج نیروی گرادیان متناوب (AGFM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDX) و طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) اندازه گیری می شوند. نتایج مربوط به اندازه گیری حلقه های پسماند نشان می دهد که افزایش مقدار تنگستن تا 1 درصد باعث کم شدن میدان وادارندگی شده و با افزایش بیشتر مقدار تنگستن میدان وادارندگی تقریبا ثابت می ماند. نتایج مربوط به بسامد نشان می دهد که بیشترین مقدار میدان وادارندگی (1340 اورستد) برای نمونه ی انباشت شده با بسامد جریان انباشت 200 هرتز به دست آمد. هم چنین تابکاری نمونه های ساخته شده در بسامد های مختلف الکتروانباشت باعث افزایش بلورینگی و در نتیجه افزایش خواص مغناطیسی می شود. نتایج مربوط به pH محلول الکترولیت نشان می دهد که بیشترین مقدار میدان وادارندگی (1100اورستد) برای نمونه انباشت شده با 2pH= به دست آمد. بعد از تابکاری حرارتی میدان وادارندگی به مقدار 1497 اورستد در دمای 600 درجه ی سلسیوس رسید و عملیات تابکاری حرارتی سبب بهبود خواص مغناطیسی این نانو سیم ها می گردد. الگوی پراش پرتو ایکس گرفته شده از نمونه ها نشان می دهد که تنگستن به صورت ناخالصی در نانوسیم قرار گرفته است. ساختار به صورت مخلوطی از ساختار کبالت hcp و کبالت fccمی باشد و پس از تابکاری تغییر ساختاری صورت نگرفته است.