1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانوسیم های آلیاژی آهن- فسفر و بررسی اثر pH وفرکانس انباشت بر روی خواص مغناطیسی آن ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوسیم، آندایز دو مرحله ای، الکتروانباشت، میدان وادارندگی، ،مغناطش اشباع
سال 1395
پژوهشگران طیبه کاکاوندی(دانشجو)، زهرا عالمی پور(استاد راهنما)، بندر آستین چپ(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش نتایج مربوط به ساخت، بررسی خواص مغناطیسی و ساختار بلوری نانو سیم های آهن- فسفر ارائه می شود. این نانو سیم ها به روش الکتروانباشت متناوب و با استفاده از قالب های آلومینای آندی ساخته می شوند. این قالب ها از ورقه های آلومینیومی با درصد خلوص 99/999 با روش آندایز دو مرحله ای تهیه می شوند. اثر PH محلول الکترولیت، ولتاژ، بسامد انباشت و تابکاری حرارتی بر روی خواص مغناطیسی نانو سیم ها بررسی می گردد. خواص مغناطیسی و ساختار بلوری نمونه ها به وسیله ی دستگاه های مغناطو سنجی نیروی گرادیان متناوب(AGFM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)،میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) اندازه گیری می شوند. تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی نشان می دهند که نانو سیم ها به شکل استوانه ای و به قطر متوسط حدود 39 نانو متر هستند. نتایج نشان داد که با افزایش pH محلول الکترولیت،میدان وادارندگی از667 تا 907 اورستد افزایش می یابد . هم چنین با تغییر ولتاژ انباشت تغییر محسوسی روی میدان وادارندگی مشاهده نشد. اما بعد از عملیات تابکاری میدان وادارندگی نانوسیم ها در ولتاژ30 ولت از مقدار 837 اورستد در دمای اتاق به1440 اورستد در دمای 600 درجه سانتی گراد رسید. نتایج مربوط به بسامد نشان می دهدکه بیشترین مقدار میدان وادارندگی(1149اورستد) برای نمونه انباشت شده با بسامد200 هرتز به دست می باشد. هم چنین تابکاری نمونه های ساخته شده در بسامدهای مختلف باعث افزایش بلورینگی و در نتیجه افزایش خواص مغناطیسی می شود. الگوی پراش پرتو ایکس گرفته شده از این نمونه ها نشان می دهد که فسفر به صورت ناخالصی در نانو سیم قرار گرفته است، ساختار آهن به صورت bcc است و همچنین پس از عملیات تابکاری تغییر ساختار صورت نگرفته است