1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانوسیم های آلیاژی کبالت ـ آهن مس و بررسی تاثیر غلظت مس و ولتاژ انباشت بر خواص مغناطیسی آن ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آندایز، الکتروانباشت، میدان وادارندگی، نانوسیم
سال 1395
پژوهشگران علیرضا علیدادی(دانشجو)، بندر آستین چپ(استاد راهنما)، زهرا عالمی پور(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه با استفاده از غلظت بهینه محلول الکترولیت که قبلا برای نانوسیم های آلیاژی کبالت- آهن به دست آمده بود، نانوسیم های آلیاژی کبالت-آهن-مس به روش قالب و الکتروانباشت متناوب ساخته می شوند. خواص مغناطیسی نانوسیم ها با استفاده از دستگاه مغناطوسنج نیروی گرادیان متناوب (AGFM)، ریخت شناسی نانوسیم ها با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، ساختار شیمیایی و آنالیز عنصری نانوسیم ها توسط طیف سنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDX) و ساختار بلوری نمونه ها با استفاده ازطیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. اثر غلظت مس و ولتاژ انباشت روی نانوسیم ها بررسی می شوند. در بررسی اثر غلظت درصدهایی از مس که شامل 0-0.25-0.5-0.75-1-2-3-4-6-8 می باشد به محلول الکترولیت بهینه کبالت- آهن اضافه می شود سپس نانوسیم های ساخته شده در بازه ی دمایی (600-300) درجه سانتی گراد مورد تابکاری قرار می گیرند و با مطالعه نتایج به دست آمده نانوسیم ساخته شده با غلظت (Co70Fe30)99.25Cuo.75 با بیشترین میدان وادارندگی (Oe 2289) و بیشترین نسبت مربعی (0.88) به عنوان نمونه بهینه مشخص می گردد. جهت بررسی اثر ولتاژ انباشت، نانوسیم های در ولتاژهای 20-25-30-35-40-45 ساخته شدند و بعد از تابکاری حرارتی آن ها، بیشترین میدان وادارندگی و نسبت مربعی برای نانوسیم های انباشت شده در ولتاژ 30 ولت به دست آمد. در نهایت غلظت ناخالصی مس 0.75% و ولتاژ انباشت 30 ولت برای ساخت نانوسیم ها با خواص مغناطیسی مطلوب به دست آمد.