1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر ولتاژ متقارن الکتروانباشت و دمای تابکاری بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم های آلیاژی آهن-قلع
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
نانوسیم، الکتروانباشت، قالب اکسید آلومینیوم، نسبت مربعی، میدان وادارندگی
سال 1400
مجله پژوهش فيزيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران زهره امجدیان ، بندر آستین چپ ، زهرا عالمی پور

چکیده

در این پژوهش، نانوسیم های مغناطیسی آلیاژی آهن-قلع در قالب اکسید آلومینیوم متخلخل آندی به روش الکترو انباشت متناوب ساخته شدند. اثر ولتاژهای متقارن مختلف انباشت(5/32-5/17 ولت) و دمای تابکاری بر روی خواص مغناطیسی و ساختاری نانوسیم های آهن-قلع بررسی شد. خواص مغناطیسی، ریخت شناسی، تعیین میزان عناصر و ساختار بلوری نانوسیم ها به ترتیب توسط دستگاه های AGFM، SEM، EDX و XRD مطالعه شد. نتایج نشان داد، میدان وادارندگی و نسبت مربعی نانوسیم ها با افزایش ولتاژ انباشت افزایش می یابد و همچنین بلورینگی نانوسیم ها و در نتیجه ناهمسانگردی بلوری آنها افزایش می یابد، اما درصد انباشت قلع نسبت به آهن کاهش می یابد. تابکاری باعث افزایش میدان وادارندگی و نسبت مربعی نانوسیم های تهیه شده در همه ولتاژها می شود که علت آن افزایش ساختار بلوری و ناهمسانگردی بلوری آنهاست. بیشترین تغییرات در میدان وادارندگی و نسبت مربعی برای نانوسیم های تهیه شده در ولتاژ 30 ولت بدست آمد.