1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانو سیم نیکل با ناخالصی تنگستن و بررسی اثر غلظت ناخالصی بر خواص مغناطیسی آن-ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
الکتروانباشت، قالب آلومینیوم آندی، آندایز، نانوسیم
سال 1399
پژوهشگران شهلا مقصودی ، زهرا عالمی پور ، بندر آستین چپ

چکیده

در این مقاله نانوسیم های آلیاژی نیکل-تنگستن به روش الکتروانباشت جریان متناوب بوسیله ی قالب اکسید آلومینیوم آندی ساخته می شوند. خواص مغناطیسی و تحلیل عنصری نانوسیم ها بوسیله دستگاه مغناطوسنج نیروی گرادیان متناوب (AGFM )، طیف سنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDX) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار می گیرند. ساختار بلوری و رفتار حرارتی نانوسیم ها با استفاده از طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) مشخص می شوند. برای بررسی اثر غلظت محلول هایی با درصدهای متفاوتی از ناخالصی تنگستن شامل (5/0، 1، 5/1، 2) ساخته می شوند و نمونه ها با آن محلول ها انباشت می شوند. اثر تابکاری حرارتی بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم ها در گستره ی دمایی 300 تا 600 درجه صورت می گیرد.