1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک روش بهینه سازی چندهدفه جدید مبتنی بر الگوریتم SQP-MOPSO به منظور هماهنگی رله های حفاظتی جریان زیاد در سیستمهای قدرت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
الگوریتم چندهدفه، جبهه پارتو بهینه، رله های جریان زیاد، هماهنگی حفاظتی
سال 1399
مجله هوش محاسباتي در مهندسي برق
شناسه DOI
پژوهشگران سمیرا صادقی ، نوید رضایی ، علی حسامی نقشبندی ، پرهام مرادی دولت آبادی

چکیده

از مسائل مهم در هماهنگی رله های حفاظتی، کمینه سازی زمان قطع بین رله های جریان زیاد اصلی و پشتیبان است. مسئله هماهنگی رله های جریان زیاد به دلیل تعداد زیاد متغیرها و ماهیت توابع هدف میتواند مسئله پیچیده بهینه سازی معرفی شود که به ارائه روش بهینه سازی کارآمد با دقت و سرعت مطلوب نیاز دارد. با توجه به اینکه برای تحقق اهداف حفاظتی شامل افزایش سرعت عملکرد رله ها، سلکتیویته، پشتیبانی، قابلیت اطمینان و پایداری، توابع هدف مختلفی توصیف میشوند؛ بنابراین، ارائه یک مسئله ریاضی چندهدفه در بهینه سازی مسائل حفاظتی ضروری است. در همین راستا و برای پوشش این ضرورتها، مقاله حاضر با توجه به قابلیتهای روش MOPSO یک ساختار بهینه سازی چندهدفه را پیشنهاد میدهد و در آن روش SQP با افزایش سرعت و ثابت نگه داشتن فضای جستجو به MOPSO اضافه میشود. در این مقاله چند تابع هدف براساس اهداف حفاظتی پیشنهاد شده اند که بهکمک روش پیشنهادی چندهدفه SQP-MOPSO ، نقاط تنظیم بهینه استخراج شدهاند. شبیه سازیها روی چند سیستم قدرت نمونه، پیادهسازی و با دقت تحلیل شده اند که نتایج شبیهسازی نشاندهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در تضمین هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد در سیستم قدرتاند.