28 خرداد 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کردی، قواعد پیکره ای، نظام حالت دهی، رویکرد ساختاری، رویکرد ساختواژی،
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، یادگار کریمی ، رزیتا رنجبر

چکیده

در انگاره های متاخر دستور زایشی دو دیدگاه عمده راجع به چگونگی نظام حالت دهی وجود دارد. دیدگاه چامسکیایی استاندارد این است که حالت توسط هستةدستوری به نزدیکترین گروه اسمی از طریق یک مطابقه اعطامی شود(چامسکی 2000). در این رویکرد حالت به عنوان تجویز کنندة گروههای اسمی، مقوله ای کاملاً نحوی است و ارتباط مستقیمی بین حالت ساختاری و روابط ساختاری گروههای اسمی پذیرنده حالت وجود دارد. در دیدگاه دوم، حالت دهی توسط قواعد پیکره ای و در بخش آوایی صورت می گیرد. در این رویکرد ارتباط مستقیمی بین حالت دهی و مطابقه برقرار نیست و سلسه مراتب ساختواژی، حالت گروههای اسمی را تعیین می کند. در این مقاله، با بررسی داده هایی از دو گونه زبان کردی، سنندجی و بانه ای، و مقایسة شباهت ها و تفاوت های این دو گونه از گویش سورانی نشان خواهیم داد که برای تبیین نظام حالت دهی ارجاع به مفروضات نظری در هر دو رویکرد ضروری است.