1403/03/09
شهلا حسینی

شهلا حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36135806900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
تلفن: 087-33664600- 2453

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سیستماتیکی گونه هایی از بخش Cirrhopetalum در جنس Bulbophyllum بر اساس ژنهای کلروپلاستی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
Bulbophyllum، تک نیا، سیستماتیک مولکولی، rbcL، matK ، trnL-F
سال 1395
پژوهشگران شهلا حسینی

چکیده

جنس Bulbophyllum به عنوان بزرگترین عضو زیر قبیله Bulbophyllinae از خانواده Orchidaceae، شناخته شده است. این جنس گروه بزرگی از گیاهان منطقه حاره را به خود اختصاص داده است و مطالعات نسبتاً کمی بر روی موقعیت سیستماتیکی آنها انجام گرفته است. گونه های این جنس به شدت در حال کاهش در زیستگاه های طبیعی خود می باشند. در این مطالعه 57 گونه از جنس Bulbophyllum در جزیره مالزی جمع آوری و 48 گونه از آنها مورد شناسایی قرار گرفت. نه گونه باقی مانده به خاطر فقدان ساختار گل ناشناخته باقی ماندند ولی داده های مولکولی هر کدام از آنها را به عنوان گونه مجزا تشخیص داد. طبقه بندی های مورد قبول برای این جنس برای گونه های جزیره مالزی عمدتاً بر اساس مورفولوژی گل بوده است و مطالعه مولکولی جامعی بر روی این جنس در جزیره مالزی انجام نشده است. برای مطالعه سیستماتیکی این جنس شواهد مولکولی برای تولید فرضیه های سیستماتیک مولکولی توسط نرم افزارهای PAUP* 4.0 b 10. و Mr Bayes 3.1.1 مورد استفاده قرار گرفتند. سه ناحیه از توالیهای ژنوم کلروپلاستی (rbcL, matK, trnL-F) جهت ایجاد درخت تکاملی برای گونه های مورد مطالعه مورد استفاده واقع شدند. آنالیز بیزین ترکیبی داده ها از تک نیا بودن گونه ها در 12 بخش از 13 بخش مورد مطالعه حمایت کرد (BP100, PP100). داده های مولکولی شواهد قوی(BP90-100, PP100) مبنی بر اینکه وضعیت پیشنهادی جنس، برای بخش Cirrhopetalum نمی تواند بیش از این حمایت شود، ارائه دادند، به طوریکه این گونه ها عمیقاً در داخل جنس Bulbophyllum قرار گرفته اند. این بخش به عنوان گروه خواهری برای بخشDesmosanthes تشخیص داده شد. بنابراین بخش Cirrhopetalum را نمی توان به عنوان جنس مستقل در نظر گرفت.