1403/03/09
شهلا حسینی

شهلا حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36135806900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
تلفن: 087-33664600- 2453

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی موقعیت فیلوژنتیکی گونه Fritillaria avromanica با استفاده از توالی های nrDNA ITS
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بیشینه صرفه جویی، فیلوژنی، Fritillaria، ITS
سال 1401
پژوهشگران شهلا حسینی

چکیده

سرده Fritilaria به خانواده Liliaceae، زیر خانواده Lilioideae، قبیله Lilieae تعلق دارد. این سرده از 165 گونه تشکیل شده است که 140 گونه آن چند ساله و ژئوفیت هستند که عمدتاً در مناطق معتدله نیمکره شمالی، از آمریکای شمالی، اروپا، ناحیه مدیترانه و آسیای میانه تا چین و ژاپن پراکنش دارند. بیشترین تعداد گونه در ترکیه با 41 گونه، یونان با 29 گونه، چین با 28 گونه، روسیه با 22 گونه، کالیفرنیا با 20 گونه و ایران با 21 گونه گزارش شده است. سرده Fritillaria به 8 زیر جنس تقسیم می شود که آنالیز های فیلوژنتیک آن را تک نیا معرفی کرده اند. در فلور ایران، 17 گونه متعلق به 4 زیر جنس مختلف شناخته شده است. البته چهار گونه دیگر نیز به این مجموعه اضافه شده است که گونه F. avromanica یکی از این گونه ها است. این گونه پیشتر بر اساس صفات ریخت شناختی در زیر جنس Fritillaria قرار گرفته است. در این مطالعه ناحیه ITS برای گونه F. avromanica تکثیر و تعیین توالی شد و در کنار داده های 22 گونه دیگر که از مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI) به دست آمد، برای بررسی ارتباطات درون گونه ایی با روش آنالیزی بیشینه صرفه جویی مورد استفاده قرار گرفت. میانگین درصد واگرایی توالی ها در میان گونه های مورد مطالعه، 3/10% و بیشینه واگرایی F. avromanica با F. imperialis (6/8 %) و کمینه ی واگرایی این گونه با گونه F. aurea (6/0 %) بود. توالی های مورد مطالعه ی ITS با طول 948 جفت باز دارای 658 جایگاه متغیر و 334 جایگاه حاوی اطلاعات پارسیمونی بودند. نتیجه آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که با درصد حمایت شاخه ایی بالایی این گونه در زیر جنس Fritillaria قرار دارد. گونه مورد مطالعه بیشترین نزدیکی را با گونه F. alburyanaدر بخشه Olostylea نشان داده است.