1403/03/09
شهلا حسینی

شهلا حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36135806900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
تلفن: 087-33664600- 2453

مشخصات درس

عنوان بیوشیمی کروماتین
شماره 3020245-01
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات