1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات زیستی مواد مختلف گیاهی بر روی خصوصیات رشدی علف هرز گاورس Setaria viridis L.))
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
استخودوس ، شیرتیغی، کلزا ، گاورس
سال 1398
پژوهشگران مهشاد خادم ، سیروان بابائی ، الهام ملامحمدی

چکیده

جهت بررسی اثر رشد علف هرز گاورس با مواد مختلف گیاهی شامل: رزماری (اسانس)، کلزا (کنجاله بذر)، خردل برگ مومی (عصاره آبی)، استخودوس (اسانس)، شیر تیغی (پودر کل اندام هوایی)، در سال 1397 آزمایشی گلدانی در فضای آزاد به صورت بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. مرحله ی اعمال تیمار ها همزمان با کاشت بذر ها بود. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار استوخودوس 6/345 میلی گرم نسبت به تیمار شاهد کمترین سطح برگ و وزن تر را داشته و همچنین این تیمار به همراه تیمار عصاره آبی خردل برگ مومی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. تیمارهای کلزا تاثیر معنی داری بر روی وزن خشک علف هرز گاورس نداشته و با تیمار شاهد نیز تفاوت آماری معنی داری نداشتند. اما سایر تیمارها وزن خشک گاورس را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان با استفاده از اسانس استخودوس در غلظت های بالا، و همچنین عصاره آبی خردل برگ مومی می توانند تاثیر مثبتی بر کاهش جمعیت و رقابت علف های هرز در محصولات ارزشمندی مانند توت فرنگی که صرفه اقتصادی بالایی دارند بکار برد و همچنین نیاز به استفاده از علف کش ها کاهش نسبتا دهند.