1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بیولوژی و مدیریت علف های هرز ایران (جلد دوم)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
خونی واش، کنترل، مدیریت
سال 1394
پژوهشگران سیروان بابائی ، محمد فرهنگ فر ، مالک یزدانی ، حسین نجفی

چکیده

شکل گیری این کتاب، که اکنون جلد دوم آن در اختیار خوانندگان قرار می گیرد، به 8 سال پیش بر می گردد. مطالب ارائه شده در این مجموعه ها بر اساس نیاز دانشجویان، متخصصان، مدیران اراضی و محققانی است که مدیریت کارآمد گونه های ناخواسته را منوط بر فهم بهتر بیولوژی علف های هرز می دانند. اولین تلاش ما با همکاری متخصصان برجسته کشور، دکتر اسکندر زند و دکتر محمد علی باغستانی و همچنین خانم ها فاطمه بناکاشانی، راحله السادات توسلی، بتول صمدانی، سارا فرزانه، محبوبه پرتویی، مرجان دیانت و آقایان مهدی مین باشی معینی، علیرضا عطری، پرویز شیمی، شادروان سید احمد فقیه، محمدرضا موسوی، شهرام نوروززاده، محسن ریوند، امیر عطاریان و منصور سارانی و در سال 1385 به سرانجام رسید که در این جا، بر خود لازم می دانیم از همکاری های آنها در جلد اول این کتاب تشکر کنیم. تمرکز ما بر روی بیولوژی علف های هرز به دلیل وجود خلاءهایی است که کارآمدی مهار علف های هرز در بخش های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مجموعه، ضمن معرفی خصوصیات ساختاری و ارائه نیازهای اکولوژیکی مهمترین گونه های هرز ایران، بسیاری از یافته های تجربی بر روی بیولوژی علف های هرز در اختیار خوانندگان قرار می گیرند و این یافته ها در یک چارچوب اکولوژیکی جهت توضیح چگونگی پراکنش، حضور و تداوم خسارت علف های هرز در بوم نظام های زراعی مورد بحث قرار خواهند گرفت تا از این طریق، زمینه ی مدیریت کارآمد و پایدارتر علف های هرز فراهم شود. مولفان این جلد در کمال تواضع، آماده پذیرش نقطه نظرات متخصصان و دانشمندان می باشند تا با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف، به باروری بیشتر این مجموعه و جلدهای بعدی آن بپردازند.