1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر چند کود در کاهش خسارت گل جالیز در گوجه فرنگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گل جالیز، گوجه فرنگی، کود، آزمایش گلدانی.
سال 1389
پژوهشگران سیروان بابائی ، حسن علیزاده ، محمدرضا جهانسوز ، حمید رحمیان مشهدی ، مهدی مین باشی معینی

چکیده

به منظور کاهش خسارت وکنترل گل جالیز با استفاده از مدیریت کودی، آزمایش گلدانی در دو سال (1387 و 1388) جهت بررسی اثر مقادیر مختلف کودهای نیترات آمونیوم، فسفات آمونیوم و سولفات آمونیوم بر روی کاهش خسارت گل جالیز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل کودهای نیترات آمونیوم و فسفات آمونیوم در مقادیر 150 و 300 کیلوگرم در هکتار و سولفات آمونیوم در مقادیر 250 و 500 کیلوگرم در هکتار که در سال 1387 شاهد آلوده به گل جالیز و در سال 1388 هم شاهد آلوده و هم شاهد غیر آلوده به گل جالیز بودند. صفات مورد ارزیابی در گوجه فرنگی شامل وزن خشک اندام هوایی و ریشه و عملکرد بودند و صفاتی که در گل جالیز اندازه گیری شدند، شامل وزن خشک اندام هوایی و غده، و تعداد غده های تشکیل شده بر روی ریشه گوجه فرنگی بود. به طورکلی نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای سولفات آمونیوم 250 کیلوگرم در هکتار و سولفات آمونیوم 500 کیلوگرم در هکتار بهترین عملکرد را ارائه دادند.