1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش کود نیتروژن و غلظت های مختلف علف کش در مدیریت تلفیقی علف های هرز ذرت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نیکوسولفورون، مدیریت تلفیقی علف های هرز، علفکش، کود نیتروژنه.
سال 1390
پژوهشگران مالک یزدانی ، حمید رحمیان مشهدی ، حسن علیزاده ، احمد زارع ، سیروان بابائی

چکیده

به منظور بررسی واکنش عل فهای هرز به سطوح مختلف کود نیتروژن و علفکش نیکوسولفورون در مدیریت تلفیقی علف های هرز آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی 89-1388 انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل علفکش نیکوسولفورون در پنج غلظت ( 0، 0.5، 1 1.5 و 2 لیتر در هکتار)، و فاکتور کود نیتروژن در چهار سطح (0، 180، 270 و 360 کیلوگرم در هکتار) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که زیست توده علف های هرز و عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تیمارهای علفکش و کود قرار گرفته اند. بیشترین عملکرد دانه ذرت و کمترین زیست توده علفهای هرز در تیمار غلظت علفکش 2 لیتر با سطح کودی 270 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در سطوح کودی بالا به دلیل جذب و استفاده بیش از حد علف های هرز از منابع موجود، میزان علفکش بیشتری برای کنترل علف های هرز مورد نیاز بود. بطور کلی بین تیمارهای کود و علفکش همبستگی وجود داشت و با کاربرد میزان بهینه و صحیح از این نهاده ها، می توان در مدیریت تلفیقی علف های هرز مزارع ذرت استفاده کرد.