1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تناوب بر بانک بذر علف های هرز در اکوسیستم های زراعی و غیر زراعی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بانک بذر، تناوب زراعی، اکوسیستم های زراعی، غنای گونه ای
سال 1391
پژوهشگران هویزه کریمی ، پرشنگ حسینی ، سیروان بابائی ، حمید رحمیان مشهدی

چکیده

ه منظوربررسی تاثیرتناوبهای مختلف بربانک علفهای هرزاکوسیستم های زراعی تحقیقی درپاییز 1389 دراراضی کشاورزی باغات و مراتع شهرستان سقز استان کردستان انجام شد دراین پژوهش تعداد 18قطعه زمین زراعی 4قطعه باغ و 3قطعه مرتع انتخاب شدند تناوبهای زراعی مورد مطالعه شامل کشت متوالی گندم دیم کشت متوالی گندم ابی تناوب گندم _چغندرقند و گندم _ نخود بودند و نمونه های مرتع و باغ به عنوان شاهد درنظرگرفته شدند نمونه برداری ازبانک بذربصورت سیستماتیک طرح W شکل به وسیله آگر درسه عمق 5-0و15-5و15-25 سانتیمتر انجام شد نتایج نشان داد که بذور علف های هرز دراکوسیستم های زراعی بهصورت منظم درعمق شخم پراکنده شده بودند ولی درمراتع و باغات به ترتیب 90و57 درصد ازبذور درسطح خاک قرارداشتند بررسی شاخص غنای گونه ای نیز نشان داد که تنوع گونه ای بانک بذر درمراتع بالاتر ازاکوسیستم های زراعی بود و غنای گونه ای بانک بذرباغ حدواسط اکوسیستم های زراعی و مرتعی قرارداشت