1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از نشانگر ISSR در تعیین واریته های گل جالیز مصری کشور
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
واریته aemula، واریته aegyptiaca، جمعیت گل جالیز مصری، خصوصیات ریخت شناسی.
سال 1392
پژوهشگران نوشین نظام آبادی ، سیروان بابائی ، محمدرضا نقوی

چکیده

گل جالیز مصری aegyptiaca Pers. Orobancheبا نام مترادف Phelipanche aegyptiaca Walp. مهمترین گیاه انگلی کشور است. این گونه دارای صفات بسیار متغیر بوده و بر این اساس دو واریته در ایران برای آن ذکر شده است. اما شناسایی واریته ها از روی خصوصیات ریخت شناسی کار مشکلی است و نیازمند دقت و اندازه گیری های مشکل می باشد. در این پژوهش 60 نمونه از دوازده جمعیت گل جالیز مصری مناطق مختلف کشور در تابستان 1388 انتخاب و با استفاده از نشانگر ISSR مورد تجزیه مولکولی قرار گرفت. نتایج نشان داد نمونه های یک جمعیت در کنار هم گروه بندی نشدند. از طرف دیگر نشانگر ISSR توانست از 60 نمونه 12 جمعیت گل جالیز مصری آنهایی را که از واریته aemula بودند از نمونه های واریته aegyptiaca تفکیک کند. لذا می توان از نشانگرهای مولکولی در تعیین و تایید واریته های جمعیت های گل جالیز کشور استفاده نمود.